Bijdragen, giften, donaties, schenkingen

De Stichting streeft er naar de abonnementskosten en bijdragen voor boeken en brochures zo laag mogelijk te houden, zodat de aangeboden lectuur voor meer belangstellenden haalbaar en toegankelijk zijn.

De inkomsten van de stichting bestaan naast abonnementsgeld en de baten uit de verkoop van boeken, uit bijdragen, donaties, giften, schenkingen en subsidies.

Wanneer u het werk van de Stichting wil steunen dan kan u uw bijdrage overmaken op: IBAN NL64ABNA0499960106 t.n.v. Stichting gereformeerd maandblad. Daarbij graag vermelden of uw steun bedoeld is voor de postverzending, het fonds Neem&Lees of het werk in het algemeen.

Stichting gereformeerd maandblad is vanaf 1 januari 2013 aangemerkt als algemeen nut beogende instelling (ANBI). Deze aanwijzing staat genoteerd zowel onder de naam Stichting gereformeerde maandblad als onder de naam Studiegroep Midden Nederland.