Laatst verschenen

BOEKEN

Van harte gereformeerd en missionair

Onder deze titel schreef ds. Henk Drost een boekje over evangelisatie. Het boekje wil enkele handvatten geven om vanuit de gemeente met Christus’ opdracht bezig te zijn tot het verder brengen van het Evangelie. 
Ds. Drost begint met inhoudelijke bezinning op evangelisatie door te schrijven over verkiezing, bekering en verzoening. Dan gaat hij in op de vraag ‘wat is mijn taak als gemeentelid’?’ en ‘wat is onze taak als kerkenraad?’.
Hij eindigt met praktische tips. Het boek is zeer geschikt om groepsgewijs in de gemeente en/of als kerkenraad te bespreken ter bezinning op Christus’ opdracht.

Ds. Drost schreef eerder het boekje ‘Gods huis – open huis, Van harte gereformeerd en missionair’. Hij heeft het nu herschreven, mede aan de hand van opmerkingen van enkele predikanten binnen DGK en GKN. Ds. Henk Drost is emeritus-predikant binnen de Gereformeerde Kerken Nederland (GKN).

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-832247-6-3
73 bladzijden
Prijs € 5, exclusief verzendkosten

 

Bijbelse principes voor Bijbeluitleg

Dit boek is een samenvattende hertaling van het boek dat dr. S. Greijdanus in 1946 schreef: Schriftbeginselen ter Schriftverklaring.
Prof. dr. S. Greijdanus was hoogleraar aan de (toen nog) Theologische Hogeschool van de Gereformeerde Kerken in Nederland, gevestigd in Kampen. Hij ging uit van het gezag en de eerbied voor de Schrift als Gods Woord. De hoofdmoot van zijn boek is een 19-tal puntsgewijs geformuleerde principes voor de uitleg van de Bijbel. Elk van deze punten is voorzien van grondige uitleg, steeds gebaseerd op teksten uit de Bijbel in hun onderling verband. Een goudmijn voor wie op zoek is naar een goede uitleg. En ook voor wie op zoek is naar een goed verstaan van de Bijbel. Want bij zijn Schriftbeginselen ter Schriftverklaring gaat het ook om wat we tegenwoordig hermeneutiek noemen.
Bij de samenvattende hertaling heeft de auteur zich gericht op 21e-eeuwese Bijbellezer. In noten verduidelijkt hij af en toe zaken uit het oorspronkelijke boek voor de context van onze tijd.
Het boek is geschreven door ds. Pieter Helmus, predikant binnen de GKN.

Verschijning wordt verwacht media november 2023

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-832247-7-0
89 bladzijden
Prijs € 9,-, exclusief verzendkosten

 

Als het levenseinde in zicht is, Leven in Perspectief

Dit boek gaat over onderwerpen die in de maatschappelijke en politieke belangstelling staan, zoals de gevolgen van ernstige ziekten als dementie en kanker. Maar ook euthanasie, hulp bij zelfdoding, palliatieve sedatie, de doodswens van hen die hun leven voltooid achten, stoppen met eten en drinken om het levenseinde te bespoedigen. Een boek dus over het levenseinde.

Het boek is bedoeld als stimulans voor christelijke (her)bezinning op onderwerpen die over het levenseinde gaan, om aan het denken te zetten bij het licht van Gods Woord. Het denken vanuit het veronderstelde zelfbeschikkingsrecht wordt vanuit de Bijbel steeds blootgelegd. Tegenover wereldse wijsheid zetten de auteurs dan Gods wijsheid.

Het boek is geschreven door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot. Beiden publiceerden in 2022 het boek ‘Nieuw menselijk leven, creëren, ontvangen, waarderen”, een boek over het begin van het menselijk leven. Dat vormt samen met dit boek over het levenseinde een tweeluik.

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-832247-5-6
185 bladzijden
Prijs € 15,00 exclusief verzendkosten

 

IMMANUËL – BIJBELSTUDIEWERKBOEK  DEEL 3

Een boek met Bijbelstudies, oorspronkelijk geschreven voor jongeren ‘op vereniging’. De studies zijn ingedeeld in voorstudievragen, tips, aanvullingen.

Deze onderdelen (wat meer verspreid) zijn ook allemaal te vinden op de website www.gereformeerdmaandblad.nl onder de knop Weerklank, onderdeel Jongeren.

Dit derde deel bevat vier studies over Jozua, twee over Hebreeën en vier over 1 en 2 Thessalonicenzen en verder weer tal van interessante verdiepingsteksten. Ook dit deel is geschreven door Jaap en Henny Vreugdenhil.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-832247-1-8

* Ca. 144 bladzijden

* Prijs € 9,00 excl. verzendkosten

Als je ‘ja’ hebt gezegd

Het boekje ‘Als je ja hebt gezegd’ gaat over geloven. Het is geschreven met het oog op jongeren die nog niet zo heel lang geleden openbare belijdenis van hun geloof hebben afgelegd. Een belangrijk uitgangspunt voor dit boekje is dat geloven iets is wat je doet.
Het doen van openbare geloofsbelijdenis is meer dan een eenmalig statement maken over je geloofsovertuiging. Het is juist een begin van een bewuste loopbaan. Je hebt aangegeven dat je de rest van je leven met overtuiging de weg achter Christus aan wilt lopen.
In dit boekje geven  schrijvers uit verschillende gereformeerde kerken je iets mee aan de start van je loopbaan als belijdend christen. Het gaat over je reisgenoten onderweg, de roeping die je gekregen hebt en de omgeving waarin je christen bent.
Dit boekje is te gebruiken als geschenk voor degenen die openbare geloofsbelijdenis doen. Het is ook geschikt om samen door te nemen in een (bijbelstudie)kring van jong belijdende leden.
De inhoudsopgave is:

 1. Vóór en na je openbare geloofsbelijdenis, door ds. M.A. Sneep
 2. Bewust verantwoordelijk, door ds. C. Koster
 3. Gemeenschap van welke gelovigen eigenlijk?, door ds. L. Heres
 4. Vol van Jezus Christus, door ds. H. Drost
 5. Je roeping voeden, door ds. L. Heres
 6. Geroepen als man of vrouw, door dr. B. van Egmond en mw. I. Slump-Schoonhoven
 7. Ik vertrek, door ds. R. van der Wolf
 8. Wat voor man of vrouw zoek je?, door ds. J.R. Visser
 9. Nadenken over gezinsvorming, door mr. E.P van Dijk en mr. M. Daverschot                  

Fonds NEEM&LEES
ISBN: 978-90-832247-4-9
90 bladzijden
Prijs: € 9,00 exclusief verzendkosten

Heidelbergse Catechismus

Catecheseleergang deel 2, zondagen 32-52

Dit boek is het tweede deel van een complete leergang en handelt over de Zondagen 32-52 van de Heidelbergse Catechismus.
Deel 1 over de zondagen 1 tot en met 31 is verschenen.

De leergang is geschreven door Ds. F.J. Bijzet toen hij predikant was van de Vrije Gereformeerde Kerk (VGK) te Pretoria, Zuid Afrika, in de jaren 1987-1994. In later tijd bleek dat de leergang toe was aan een tweede volledig herziene druk.
Daar is ds. Bijzet in 2016 na zijn emeritering en zijn terugkeer naar Nederland aan begonnen.
Het Weerklankfonds NEEM&LEES heeft deze uitgave in het Nederlands mogen verzorgen.

De leergang is gebaseerd op de Heidelbergse Catechismus zoals die vermeld staat in het Gereformeerd Kerkboek, uitgave 1986. Voor de Bijbelse verwijzingen is de Herziene Statenvertaling (HSV) gebruikt. Naast de twee catechisatieboeken is er een Handleiding voor de catecheten.
De boeken zijn bedoeld voor catechisatie en ook geschikt voor verder onderwijs in de Bijbelse leer aan belijdende leden van de kerk. Ze zijn ook geschikt voor Bijbelstudie vanwege de vele Bijbelgedeelten die behandeld worden of via leesopdrachten aan bod komen.
De omvang van deel 2 beslaat ongeveer 182 bladzijden.

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-832247-3-2
182 bladzijden
Het betreft een tweede herziene druk
Prijs € 15,00, exclusief verzendkosten

Heidelbergse Catechismus

Catecheseleergang deel 1, zondagen 1-31

Dit boek is het eerste deel van een complete leergang en handelt over de Zondagen 1-31 van de Heidelbergse Catechismus.

De leergang is geschreven door Ds. F.J. Bijzet toen hij predikant was van de Vrije Gereformeerde Kerk (VGK) te Pretoria, Zuid Afrika, in de jaren 1987-1994. In later tijd bleek dat de leergang toe was aan een tweede volledig herziene druk.
Daar is ds. Bijzet in 2016 na zijn emeritering en zijn terugkeer naar Nederland aan begonnen.
Het Weerklankfonds NEEM&LEES heeft deze uitgave in het Nederlands mogen verzorgen.

De leergang is gebaseerd op de Heidelbergse Catechismus zoals die vermeld staat in het Gereformeerd Kerkboek, uitgave 1986. Voor de Bijbelse verwijzingen is de Herziene Statenvertaling (HSV) gebruikt. Naast de twee catechisatieboeken is er een Handleiding voor de catecheten.
De boeken zijn bedoeld voor catechisatie en ook geschikt voor verder onderwijs in de Bijbelse leer aan belijdende leden van de kerk. Ze zijn ook geschikt voor Bijbelstudie vanwege de vele Bijbelgedeelten die behandeld worden of via leesopdrachten aan bod komen.
De omvang van deel 1 beslaat ongeveer 287 bladzijden.

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-832247-2-5
287 bladzijden
Het betreft een tweede herziene druk
Prijs € 15,00, exclusief verzendkosten

Heidelbergse Catechismus

Handleiding voor de catecheet bij de twee delen van de Catecheseleergang

Dit boek is de Handleiding die catecheten kunnen gebruiken om de beide delen van de catecheseleergang van ds. F.J. Bijzet met catechisanten door te nemen.

Ds. Bijzet schreef deze leergang toen hij predikant was van de Vrije Gereformeerde Kerk (VGK) te Pretoria, Zuid Afrika, in de jaren 1987-1994. In later tijd bleek dat de leergang toe was aan een tweede volledig herziene druk.
Daar is ds. Bijzet in 2016 na zijn emeritering en zijn terugkeer naar Nederland aan begonnen.
Het Weerklankfonds NEEM&LEES heeft deze uitgave in het Nederlands mogen verzorgen.

De leergang is gebaseerd op de Heidelbergse Catechismus zoals die vermeld staat in het Gereformeerd Kerkboek, uitgave 1986. Voor de Bijbelse verwijzingen is de Herziene Statenvertaling (HSV) gebruikt.
De catecheseboeken zelf zijn bedoeld voor catechisatie en ook geschikt voor verder onderwijs in de Bijbelse leer aan belijdende leden van de kerk. Ze zijn ook geschikt voor Bijbelstudie vanwege de vele Bijbelgedeelten die behandeld worden of via leesopdrachten aan bod komen.

Fonds NEEM&LEES
287 bladzijden
Het betreft een tweede herziene druk
Prijs € 15,00, exclusief verzendkosten

Oefening in verlangen van de hand van ds. L. Heres.

Het boekje gaat over de betekenis van een eredienst. De verschillende onderdelen van een gereformeerde eredienst worden besproken. De bedoeling daarvan is te laten zien waar het in de eredienst om gaat, namelijk de ontmoeting tussen God en Zijn gemeente. We noemen de eredienst daarom ook wel een verbondsontmoeting. Dat betekent dat het een levend gebeuren is. Veel meer dus dan het droogjes afwerken van een aantal onderdelen op een bepaalde volgorde. De auteur wil laten zien dat in de eredienst het hart van de verbondsomgang klopt. Om die reden vraagt hij ook aandacht voor de houding die we vóór en tijdens de eredienst aannemen.

Als we beseffen wat er in de eredienst gebeurt, zal ook ons eigen hart sneller gaan kloppen van verlangen naar de levende God. Vandaar dat het boekje de titel ‘Oefening in verlangen’ heeft meegekregen. Daarin worden zowel de levende, hartelijke verhouding met God als de groeimogelijkheden in die verhouding verwoord.

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-828180-9-3
66 bladzijden
Prijs € 9,00, exclusief verzendkosten

Nieuw menselijk leven, creëren, ontvangen, waarderen

In dit boek staat ‘nieuw menselijk leven’ centraal. Tot enkele decennia geleden was de gang van zaken overzichtelijk. Een man en een vrouw trouwden met elkaar en kregen kinderen. Maar niet altijd was het zo eenvouding. Soms kwamen er geen kinderen en soms werden er gehandicapte kinderen geboren. Of soms raakte een vrouw ‘ongewenst’ zwanger. Dergelijke situaties zijn heel ingrijpend en bepalend voor het verdere leven.
In de afgelopen decennia zijn er medische en juridische mogelijkheden gekomen om aan deze moeiten tegemoet te komen: anticonceptiemiddelen en middelen met een abortieve werking zoals de morning-afterpil, in vitro fertilisatie, abortus provocatus, prenatale screeningen om afwijkingen bij ongeboren kinderen op het spoor te komen en levensbeëindiging van pasgeboren ernstig gehandicapte kinderen.
In dit boek worden genoemde mogelijkheden besproken en tegen Bijbels licht gehouden: mag alles wat kan en welke vragen doen zich hierbij voor.
Met dit boek willen de schrijvers de christelijke (her)bezinning over wat kan en mag ten aanzien van ‘nieuw menselijk leven’ in gezinnen, in vriendengroepen, op Bijbelstudieverenigingen en binnen de christelijke gemeente en daarbuiten, stimuleren.
Het boek is geschreven door mr. Elisabeth P. van Dijk en mr. Marianne Daverschot.

Fonds NEEM & LEES
ISBN: 978-90-832247-0-1
144 bladzijden
Prijs € 12,00, exclusief verzendkosten

 

IMMANUËL – BIJBELSTUDIEWERKBOEK  DEEL 2

Een boek met Bijbelstudies, oorspronkelijk geschreven voor jongeren ‘op vereniging’. De studies zijn ingedeeld in voorstudievragen, tips, aanvullingen.

Deze onderdelen (wat meer verspreid) zijn ook allemaal te vinden op de website www.gereformeerdmaandblad.nl onder de knop Weerklank, onderdeel Jongeren.

Het eerste deeltje ging over Abraham en over gelijkenissen van de Here Jezus. Dit tweede deel omvat vooral de geschiedenis van Israël in Egypte en in de woestijn, en een paar psalmen. Beide delen zijn geschreven door Jaap en Henny Vreugdenhil.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-8-6

* Ca. 134 bladzijden

* Prijs € 9,00 excl. verzendkosten

 

EEN EEUWIG VERBOND

In 1984 verscheen van de hand van J. Kamphuis het boek “Een eeuwig verbond”.

Het boek bestaat uit twee delen:

Het eerste deel: ‘Om het recht van het verbond’,  handelt  over de strijd over het Verbond in de Gereformeerde Kerken in Nederland rondom de Vrijmaking van 1944. Het tweede deel: ‘Leven in het verbond’, gaat over de praktische kant van het verbond.

Het Fonds NEEM & LEES vindt het belangrijk de inhoud van dit boek opnieuw onder de aandacht te brengen  en verzorgt daarom een heruitgave.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-5-5

* Ca. 170 bladzijden

* Prijs € 15,00 excl. verzendkosten

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

IMMANUËL – BIJBELSTUDIEWERKBOEK  DEEL I

De Bijbel getuigt van Christus. Zowel in het Oude als in het Nieuwe Testament ontmoet je Hem; dat heeft Hijzelf gezegd. Hij wil je door dat Woord en door zijn Geest steeds meer met Hem verbinden. Samen met al die gelovigen in het Oude en Nieuwe Testament.

Daarom kozen wij de naam Immanuelals titel voor de Bijbelstudies. Het is een van de namen waarmee in het Oude Testament al naar de Here Jezus verwezen werd; in Matteüs 1:22-23 noemt Gods engel deze naam als vervulling van Jesaja’s profetie (Jesaja 7:14). Die naam betekent: ‘God-met-ons’. Want door Hem is God bij ons en leidt Hij ons leven.

Met deze Bijbelstudies willen we je stimuleren zelf regelmatig in de Bijbel te lezen en na te denken over wat je gelezen hebt (zie Psalm 1:2). Ze zijn oorspronkelijk geschreven voor jongeren, voor voorstudie en bespreking ‘op vereniging’ (dat is te zien aan de indeling: voorstudievragen, tips bij de bespreking, aanvullingen). Maar ze zijn natuurlijk ook in een andere setting te gebruiken. We ruimen veel plaats in voor de Bijbelse geschiedenis, maar daarnaast bespreken we ook andere delen van de Bijbel, zoals psalmen, profetieën, gelijkenissen, brieven. Dit eerste deeltje gaat over Abraham en over gelijkenissen van de Here Jezus.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-7-9

* Ca. 94 bladzijden

* Prijs € 9,00 excl. verzendkosten

 

ORGAANDONATIE

Dit boek bevat twee bijdragen over orgaandonatie in verband met de Wet op de orgaandonatie. Deze wet is van belang voor de vraag of burgers vooraf wel of geen toestemming willen geven voor de donatie van één of meer van hun organen na hun dood en welke redenen ze daarvoor kunnen hebben.

De eerste bijdrage is geschreven vanuit een juridische invalshoek, auteur is mr. Elisabeth P. van Dijk. De tweede bijdrage bevat een ethische beoordeling geschreven door ds. Rob Visser.

De bijdragen zijn een uitwerking van artikelen over dit onderwerp in WEERKLANK.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-8281 80-6-2

* Ca. 60 bladzijden

* Prijs € 9,00 excl. verzendkosten

 

WOORDEN VAN VREDE

In ‘Woorden van vrede’ zijn 23 door ds. L. Heres  geschreven overdenkingen over verschillende Bijbelteksten gebundeld. Het betreft een gedeeltelijke heruitgave.

* Fonds NEEM&LEES

* ISBN 978-90-828180-4-8

* 68 bladzijden

* Prijs € 9,00 excl. verzendkosten

AFSCHEIDING EN HERENIGING IN ZWOLLE

Op zaterdag 8 oktober 2016 zijn in het kader van een excursie naar de Platagekerk te Zwolle een aantal lezingen gehouden. Tijdens de excursie stond een stukje kerkgeschiedenis in het bijzonder in Zwolle centraal.  De aanloop naar de (Zwolse) afscheiding in 1835 en de ontwikkelingen daarna tot  en met de hereniging van drie afgescheiden kerkverbanden in 1869.

In deze bundel zijn de inleidingen  van J. Boot, M. Daverschot en de bijdrage van ds. J.R. Visser opgenomen. Het geheel is tot stand gekomen onder redactie van E.P. van Dijk voorzitter van de.Stichting Steunfonds Gereformeerde Theologie

De bundel is ook te gebruiken als kerkgeschiedenisschets op de bijbelstudieverenigingen.

 • ISBN 978-90-828180-3-1
 • 68 bladzijden
 • Prijs € 9,00 excl. verzendkosten
 • te bestellen via deze site

Een samenvatting van deze bundel is beschikbaar onder FONDS NEEM&LEES ‘digitaal’

 

OP WEG NAAR HET HEILIG AVONDMAAL

In het kerkelijke seizoen 2014-2015 behandelde ds. Heres het klassieke avondmaalsformulier in de vorm van overdenkingen in het kerkblad van de Gereformeerde Kerk van Zwijndrecht e.o. Naderhand zijn de overdenkingen gebundeld en verwerkt tot een boekje dat ds. Heres eerder in eigen beheer heeft uitgegeven. Auteur:  ds. L. Heres Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-8281 80-2-4
 • 59 bladzijden
 • Prijs € 9,00 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

 

DE BIJBEL ANDERS LEZEN?

Nieuwe hermeneutiek in het licht van de Schrift

Referatenbundel, Congres 2 juni 2018

Op zaterdag 2 juni werd in Harderwijk een congres georganiseerd door de GKN deputaten begeleiding studenten.

Het thema van het congres was: De Bijbel anders lezen? Nieuwe hermeneutiek in het licht van de schrift. Het congres telde zo’n 100 deelnemers. Omdat er veel vragen waren om alles wat er is gezegd nog eens rustig door te lezen is er een referatenbundel samengesteld. In deze bundel zijn de lezingen van dr. A. Bas uit Kampen, ds. L. Heres uit Papendrecht, ds. J.R. Visser uit Staphorst en ds. R. van der Wolf uit Hardenberg opgenomen.

Ook heeft de lezing die ds. R. van der Wolf eerder over dit onderwerp in Harderwijk had gehouden een plaats in de bundel gekregen

Auteurs: dr. A. Bas, ds. L. Heres, ds. J.R. Visser en ds. R. van der Wolf Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-1-7
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 9,00 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site

GELOOFSVERDIEPING MET DE DORDTSE LEERREGELS

De inhoud van dit boekje is, zo schrijft de auteur in een voorwoord, te verdelen in twee hoofddelen. De eerste drie hoofdstukken vormen samen één geheel onder de titel ‘Geloofsverdieping met de Dordtse Leerregels’. Ze schetsen iets van de historische en theologische achtergrond van dit jongste belijdenisgeschrift.

Het tweede hoofddeel bestaat uit vier hoofdstukken waarin de verschillende hoofdstukken van de Dordste Leerregels achtereenvolgens besproken worden. Het zijn geen uitputtende behandelingen van de Leerregels, maar de hoofdaccenten worden naar voren gehaald.

Dit gebeurt door ze toe te passen op ontwikkelingen die vandaag actueel zijn, zoals de tijdgeest waarin we leven, de ‘evangelische beweging’, het verbondsautomatisme en de bevindelijke gereformeerden.

De uitgave betreft een bundeling van eerder in WEERKLANK/KATERN verschenen artikelen

Auteur: ds. L. Heres Uitgever: Stichting gereformeerd maandblad. WEERKLANK-FONDS NEEM&LEES

 • ISBN 978-90-828180-0-0
 • 74 bladzijden.
 • Prijs € 9,00 excl. verzendkosten.
 • Te bestellen via deze site